quadernibonorvesi1

                                                                                     SU BRUNZETE di rubin

Su brunzete subra ‘e sa tziminea de sa domo ‘e campagna pariat cosa sacra. Antòni  l´aiat agattadu in d’ unu cuzòne de muru, inìe, acurzu a sa tumba de   zigantes, sutta e-i su calighe ‘e muru e-i sa lana ‘e crastu chi fiat solitu iscorzare dae sa rocca pro si  l’ ‘attire a sas naris e pro intendere in sas intragnas de su coro cussu profumu raru mai ismentigadu de terra e timanza.  Su brunzete,  teniat sa frigura de una femina sètzida chi giughiat  in sinu su  fizu sou. Cun d’unu soldadu, unu frombolieri, un arzieri, o una naighedda tottu tiat esser bistadu pius fazile. Colende sas dies, Antòni onzi notte canno recuìat, lu abbaidaìat  che lumèra lendelu a tràghidas pessighìdu  da-e una timòria antiga. Passende adananti ‘e su  nuraghe accurzu a sa losa ‘e sos zigantes si preguntaìat pienu de ispantu chie tiat esser bistada mai sa zenìa  misteriosa artefize de oberas gai bellas. Una notte de tempesta, canno sa campagna fiat allupiada da-e sa lughe de sos  lampos, unu  tronu a isprammu lu ischidesit. Su brunzete illuminadu da-e sos lampos l’ aìat ammentadu unu sonnu chi aiat fattu pagu tempus prima: s’agattesit in d’una naitta e-i su mare fiat in tempesta. Òmines lanzos cun corros de trau in sa conca  fiant intregàdos abbentende sas elas.  Sa nae giughìat issa puru adananti, una conca de trau de linna e brunzu. Sos omines giughìan una resorza a rughe de gamma greca inghiriàda in su tuscju, su Re mere  ‘estiat una cappa  niedda de lana russa ‘e fresi, Antòni giughìat sa mastrukka de pedde d ‘erveghe e de craba.

Su re jamèsit Antòni pro aberrere sa càscia chi s’agattaìat adasègus de sa nae  pro affiaccàre unu brunzete. Su re li oldinèsit  de l’apporrere sa naitta  e adapoi,  su Mere, cun su brunzete e cun sos brebos sacros in bucca  cun sas manos arziadas in altu, che la ‘ettèsit in su mare.  Su mare fiat abboniadu, sa temporada e s’Astrau si ch’annèsit muliende, sos òmines fiant salvos ma istraccos e cunsumìdos. Antòni faeddaiat su nuragiku, in ùe tottu sas peraulas finiant in gon, ai,ui, ur ,ur, ri, or, ri, ghe oi  o in ke. Sos atteros puru faeddaìana sa matessi limba ma pius istrinta, gùtture e tosta. Sa naitta fiat garriga de pedra de ‘idru, ’idrosa  e ramine e avansaìat pasada,  in mesu ‘e su  mare akostasa-akostasa a  un’insula irde ermosa e bunnante. Goi Antòni pro sos tronos e-i sa tempesta  si ischidèsit da-e su sonnu : su sonnu, su brunzete, sos nuragikos, medas preguntas chena peruna resposta. Passenne igùe unu tedescu, custu  preguntesit  ite pretzisa positzione aìant appidu cussos paritzos nuraghes in sa punta ‘e Cantaru Addes. Antòni ammanitzèsit su labiolu pro faghere su pane ‘uddidu cun su zichi  cando s’iscientziadu fiat in esploratzione. Torradu su tedescu manighèsint  umpare e buffèsin muristellu rusju de Gonorva. S’omine nesit de essere unu iscientziadu de archeologia nuragica e chi fiat  vint’annos  istudiende s’antiga tziviltade de Nur.

In cussu istante Antòni cun sos ojos lùghidos cuminzaìada a cumprendere su misteriu antigu ki da-e meda lu fiat oriolenne. S’iscienziadu nesit chi sos nuragicos beniant primariamente da-e sa terra de Ur e chi fiant Sumeros, connoschìan s’iscrittura, fiant  navigantes e-i sa limba insoro fiat s’antigu Sumèru innestadu a su Sardu antigu in sa permanentzia a Nur. Antòni si fiat triminne tottu pro su brunzete, fiat comente chi in custos meses una fortza de masja intraiàt e bessìat da-e su brunzete, e, da-e custu prenetaìat in sas intragnas de Antòni; comente unu cristianu giughìat un’anima e-in calchi modu fiat guasi comente a tenner s’ammuntadora e-i s’anima si ch’annaiat attesu fintzas intr’ ‘e su brunzu chi faeddaiat comente unu frade, fiat una esperientzia numinòsa, Sacra.

S’archeologo faedende de sos biàzos longos a Cipru, in  sa Siria, in sa Turchìa e in sa Mesopotamia pro chircare sa Dea Mater Mediterranea nesit chi nudda piùs de Nur l’aiat ammaliadu misteriosamente. S’iscientziadu nesit de sa religione nuragika. Sos nuraghes sunt sa frigura de sa fromma de sa perfetzione, da-e issos naschint tottas sas friguras de su ballu tundu, de sa musika de su coju tra su masciu e-i sa femina, de su Sole de  sa Terra e de sa  Luna. Interrìghinende Antòni si munteniat sa ‘ucca intr’ ‘e ambas manos abertas fissu ainnanti  ‘e su sole. Chie fiat cussa mama de brunzu cun su fitzu in su sinu? Fiat forsis sa Mater Mediterranea? Una dea mama cun su fitzu sou?  Pensaìat a su sonnu, a sas peraulas de s’iscientziadu: Sos nuragikos fiant abitantes de sa terra de Ur. Ma no finiant  in ur sas peraulas de cussa limba istrinta e lestra? E si tian’ esser bistados de abberu  Caldèos?

Un ateru sonnu: Òmines de divescias razzas  fiant fraighende una turre alta fintzas a chelu, custos  omines faeddaian sa matessi limba. Bi fiat  puru isse cun sos cumpanzos cun sos corros de trau in conca. A unu tzertu momentu onz’unu faeddèsit una limba divescia e-i sa turre restèsit gai, kena esser finida. Sos populos   s’ispaltèsin onz’unu segundu sa matessi limba. In  Ur de Caldèa si fraigaìant domos    de mattones de alvinu e de paza e istudiaìant s’astronomia. Tres Res astròlugos aìan leggidu in su chelu s’avrèschida de un isteddu lughente  unu Re potente giamadu Deus salvat, Prinzipe de sa Paghe. Da-e  Ur nos movìmmo piùs a  Otzidente e a Meridione: babbu nostru fiat  Abramu.

Sighìmis sa   religione de s’unidàde de s’isfera, de su cerchiu, de su chilciu, de su sole, su Deus Unicu Onnipotente creadore de s’universu. Nos movìmmo lassende sa Sirja e sa Palestina e cun sas nostras naes attraessèsin su Mediterraneu. Arrivados a Nùr superende pro sa prima ‘olta sas colonnas de Ercule in pius bortas torraìmis a Nùr. Restèsint trobojàdos in sa gherra de sos Populos de su Mare, cuntra s’Egitto  de su potente faraone Ramses II.

Antóni s’ischidèsit a s’avrèschida pensenne a su sonnu fattu intr’ ‘e notte: su biazu mannu, sa profetzia de sos astròlugos sumèros ite cherìat narrer?  Ma tzertu, no solu fimis fizos  de-i su Tigri e de s’Eufrate ma fimis puru bisciajos  de Xristu. Como a sa lughe de s’avrèschida si leaìat cumpresa de su misteriu de su brunzete. Sos nuragikos fiant cussos k’ haìan una missione ‘e ite lompere, issos ‘attiana una profetzia ki avansaìat sos seculos, pro kustu aian fusu unu brunzete ki mustraìat una femina setzida cun su fizu sou in coa. Komo a sos ojos de Antòni s’isorviat su misteriu: sa femina est sa frigura de sa birzine liza chi at a dare a sa lughe su Re potente pro dominare sas Natziones cun d’unu fuste e-i una corona de ferru. Su brunzete contaiat ad Antòni su segretu de una antiga profetzia: sa ben’ ‘ennida de su Re Messia.

rubinrivca2002


pariat cosa sacra. Antòni  l´aiat agattadu in d’ unu cuzòne de muru, inìe, acurzu a sa tumba de   zigantes, sutta e-i su calighe ‘e muru e-i sa lana ‘e crastu chi fiat solitu iscorzare dae sa rocca…

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google photo

Stai commentando usando il tuo account Google. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.